hit tracker เหตุผล 26 ข้อ…ที่รู้แล้วต้องรีบซื้อสินค้า “โครงการหลวง” • สุขภาพดี

เหตุผล 26 ข้อ...ที่รู้แล้วต้องรีบซื้อสินค้า “โครงการหลวง

สินค้าโครงการหลวง

หลายๆ คนคงได้ยินถึง “โครงการหลวง” สัญลักษณ์ของสินค้าเพื่อสุขภาพ แต่คงไม่ทราบว่ามีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้โครงการหลวงถึง 3 แบรนด์ด้วยกัน นั่นคือ “ดอยคำ” “ดอยตุง” และ “ภูฟ้า” ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมของโครงการส่วนพระองค์ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แต่ถ้ามองในด้านการตลาด นับว่าทั้ง 3 แบรนด์มีความแข็งแกร่งในการสร้างแบรนด์ไม่น้อย เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และยังมีทีมการตลาดที่ไม่ธรรมดามาช่วยงาน เรามาดูกันว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรสนับสนุน “โครงการหลวง

26 เหตุผลดีๆ ของโครงการในพระราชดำริ ในหลวง ร.9

1. ช่วยชาวเขา เพื่อมนุษยธรรม

2. ช่วยชาวไทยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป้าไม้ ต้นน้ำลำธาร

3. ช่วยกำจัดการปลูกฝิ่น

4. รักษาดินแดนและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ทำสวนในส่วนที่เพาะปลูก อย่าให้ 2 ส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกัน

5. โครงการหลวงมีการพัฒนาเพิ่มการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากนี่เป็นวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่ง

6. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง

7. เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

8. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง

10. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

11. ทางด้านการตลาดจะมีการซื้อ การรวบรวม การขาย แต่เนื่องจากโครงการหลวงมิได้เป็นผู้ซื้อขาย เพียงแต่ช่วยเหลือทำหน้าที่การตลาดให้ ในที่นี้จึงทำหน้าที่เฉพาะการจำหน่ายให้เท่านั้น ด้านการจำหน่ายหรือขายมีการวางแผนอีกที

12. โครงการหลวงได้ทำการขายหลายรูปแบบ คือการขายปลีก ขายส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ผู้แปรรูป นอกจากนี้โครงการหลวงได้มีสถานที่เผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลายแห่ง ทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้โดยตรง

13. สำหรับสินค้าบางชนิดที่มีอายุสั้น มีการสูญเสียมาก จะต้องรีบขายให้เร็ว แต่สินค้าบางอย่างสามารถเก็บได้นาน จะเก็บไว้ขายในช่วงราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด

14. โครงการหลวงมีนโยบายอย่างหนึ่งคือ จะไม่ผลิตพืชในฤดูที่พื้นราบปลูกได้หรือปลูกแต่น้อย จะส่งเสริมการปลูกพืชนอกฤดูเพื่อผู้บริโภค ให้สามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี

15. ราคาสินค้าในแต่ละสถานที่ขายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างสถานที่ผลิต กับสถานที่ขาย

16. สินค้าของโครงการหลวงประเภทผลิตผลสด ส่วนใหญ่เป็นพืชเมืองหนาว ที่มีอายุสั้น ฉะนั้นต้องมีตู้แช่ เพื่อรักษาสภาพผลิตผลให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสรีระ

17. หลายๆ คนเข้าใจผิดว่า ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมีราคาแพง ต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงจึงจะซื้อได้ จริงๆ แล้วทุกคนสามารถซื้อผลภัณฑ์ได้ โดยการตั้งราคาต้องคำนึงตามหลักความเป็นจริง ที่มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ปุ๋ย การปลูกในพื้นที่จำกัด วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูก และค่าแรงเป็นต้น

18. โครงการหลวงจะทำหน้าที่การตลาดให้เกษตรกร ไม่ใช่ผู้ซื้อขายสินค้าจากเกษตรกร ดังนั้นเมื่อขายผลิตผลได้จะต้องมีการคืนเงินส่งเกษตรกร ซึ่งการคืนเงินจะคิดจากส่วนเหลื่อมการตลาด ซึ่งโครงการหลวงจะคืนเงินแก่เกษตรกร 80% เป็นส่วนเหลื่อมการตลาด 20%

19. อาหารจากโครงการหลวงมีการแปรรูปที่หลากหลายชนิด ทั้งเครื่องกระป๋อง อบแห้ง แช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปรับประทานได้ทันที เช่น สลัดถาด เป็นต้น

20. สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้น โครงการหลวงจะรับซื้อจากชาวเขาที่มีผลผลิตมาก เหลือจากความต้องการของโครงการ และนำมาแปรรูปเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งให้สูญเปล่า และเกษตรยังมีรายได้อีกด้วย

21. โครงการหลวงมีโรงงานสำหรับวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของในหลวง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอฝาง และที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

22. ผักที่นำมาแปรรูป ได้แก่ น้ำมะเขือเทศ มะเขือเทศเข้มข้น มะเขือเทศปอกผิว มะเขือเทศเชื่อม ผักกาดดองสามรส แตงกวาดองเครื่องเทศ ข้าวโพดอ่อน ผักแห้งอนามัย ตั้งไฉ่อนามัย กะหล่ำปมหวาน กระเทียมอบแห้ง แครอทอบแห้ง เป็นต้น

23. เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ จึงมีการประชาสัมพันธ์ทุกปี

24. โครงการหลวงมีการวิจัยตลาด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เสมอ เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

25. สำหรับโครงการหลวงก็มีปัญหาเช่นกัน เช่น ผลผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ไม่สามารถรับซื้อได้ อีกทั้งมีการสูญเสียมากเนื่องจากดำเนินการช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว

26. ผักและผลไม้จากโครงการหลวงจะไม่ทำการปลูกพืชในทางฤดูที่พื้นราบปลูกได้มาก แต่จะปลูกเพื่อสนองความต้องการของตลาดของโครงการหลวงเท่านั้น

ได้รู้ถึงนโยบาย การดำเนินงานของ “โครงการหลวง” โครงการดีๆ เพื่อผู้ผลิต และผู้บริโภคที่เป็นประชาชนคนไทยกันแล้ว คราวต่อไป หากนึกถึงน้ำผลไม้ อาหารเพื่อสุขภาพ อย่าลืมนึกถึง ผลิตภัณฑ์จาก “โครงการหลวง” และพากันไปอุดหนุนกันด้วยนะค่ะ

ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/kp12/project-plan/marketing/marketing-content.htm

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000147687

http://royalprojectthailand.com/vision_mission

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริในหลวง ร.9