free web tracker, fire_lady กองทุนสตรี - การลงทุนจากมุมมองทางเพศ

กองทุนสตรี - การลงทุนจากมุมมองทางเพศ

broker

จากข้อมูลของ Jason Baron กองทุนของผู้หญิงปรับปรุงการพัฒนาของ บริษัท โดยอ้อม. ทฤษฎีนี้สัญญากับนักลงทุนหรือไม่? Jason Baron ผู้ก่อตั้ง บริษัท กองทุน US Trust พิจารณาโควต้าของผู้หญิงในตําแหน่งผู้บริหารสูงเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสําหรับการลงทุนในกองทุนของผู้หญิง. นี่เป็นพื้นฐานสําหรับกลยุทธ์การลงทุนพิเศษของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง. เขาอธิบายผลการวิจัยของเขาเพื่อการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บริษัท ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงค่อนข้างสูงในการจัดการองค์กรทํางานได้ดีกว่า บริษัท ที่มีอํานาจเหนือผู้ชายแบบคลาสสิก.

เขาอ้างถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องผู้หญิงโดย McKinsey & Co. ซึ่งอุทิศให้กับหัวข้อนี้ตั้งแต่ปี 2550. สําหรับ Jason Baron ผลการศึกษานําไปสู่ผลลัพธ์ที่ US Trust เสนอเงินทุนพิเศษสําหรับผู้หญิงด้วยความเสมอภาคของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง.

กองทุนของผู้หญิงเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างไร?

กองทุนของผู้หญิงรวมกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในทางใดทางหนึ่ง. กองทุนความเสมอภาคหญิงและหญิงของ US Trust พัฒนาโดย Jason Baron รวมเฉพาะหุ้นของ บริษัท ที่มีผู้หญิงอยู่ในกระดาน. กองทุนของผู้หญิงจํานวนมากทําตามตัวอย่างนี้ด้วยเกณฑ์การเข้าถึงที่แตกต่างกัน.


บริษัท กองทุนอื่น ๆ รวมอยู่ในกองทุนสตรีของพวกเขาเท่านั้นหุ้นใน บริษัท ที่ไม่ทํางานกับประเทศที่ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติ. รูปแบบที่สามรวมถึงหุ้นใน บริษัท ที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษสําหรับผู้หญิงเช่น บริษัท แฟชั่นหรือเครื่องสําอาง. แม้ว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไปจะลงทุนด้วยตาต่อผลตอบแทน แต่นโยบายกองทุนหลังนั้นแตกต่างอย่างมากจากนโยบายอื่น ๆ.

ในกองทุนเหล่านี้ผลตอบแทนเป็นเป้าหมายการลงทุนเพียงอย่างเดียว. กองทุนของผู้หญิงในแง่ของเจสันบารอนเป็นเขตการลงทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น. ซึ่งรวมถึงหุ้นและกองทุนหุ้นของ บริษัท ที่บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ยั่งยืน. พวกเขามีความมุ่งมั่นเช่นในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนหรือสวัสดิภาพสัตว์. ในบริบทของการลงทุนทางสังคม, กองทุนของผู้หญิงไม่เพียง แต่สร้างผลตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ค้าในโหลด exnessแต่ยังเพื่อปรับปรุงสัดส่วนของผู้หญิงในการจัดการและเพื่อสนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกันสําหรับผู้หญิง.

forex trade

เกณฑ์ของกองทุนความเสมอภาคหญิงและหญิง

หนึ่งในสามของตําแหน่งผู้บริหารและคณะกรรมการกํากับดูแลใน บริษัท ควรจัดขึ้นโดยผู้หญิงเพื่อแบ่งปันในกองทุนความเสมอภาคหญิงและหญิง. นอกจากนี้ บริษัท จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์อื่น ๆ. พวกเขาจะต้องไม่ทํางานกับประเทศที่ผู้หญิงไม่ถือว่าเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์. การพรรณนาทางเพศและการลบของผู้หญิงในการโฆษณาจะนําไปสู่การกีดกัน บริษัท จากกองทุน.

Jason Baron เน้นโครงสร้างเงินเดือนที่เท่าเทียมกันสําหรับผู้ชายและผู้หญิงและความก้าวหน้าของผู้หญิงใน บริษัท. US Trust ยังรวมถึงหุ้นใน บริษัท ที่สนับสนุนโครงการพิเศษของผู้หญิงในประเทศกําลังพัฒนาในกองทุน. Jason Baron สันนิษฐานว่า บริษัท ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงสูงที่สุดในประสิทธิภาพการทํางานมีศักยภาพที่ดีกว่าสําหรับการพัฒนาเนื่องจากผู้หญิงมีผลที่สมดุล, รักษาการติดต่อของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและดําเนินการด้วยความเข้าใจต่อพนักงานมากขึ้น.

การสังเกตระยะยาวของผลการดําเนินงานด้านหุ้นของ บริษัท ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงสูงนําไปสู่ข้อสรุปว่าราคาหุ้นของ บริษัท ที่มีสัดส่วนการจัดการผู้หญิงสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง. ในปี 2556 และ 2557 กองทุนสตรีของสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพสูงกว่าความคาดหวังของนักลงทุนและเพื่อนของพวกเขา. ในปี 2558 การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นถูกทําให้อ่อนลงมากขึ้น แต่ยังคงมีอยู่.


8bd53c24e52ad8764087480cbec88e0e